Udržitelnost veřejných financí

Nevíme, jaká bude budoucnost. O technologickém pokroku nebo ekonomickém růstu za dvacet let se můžeme jenom dohadovat. Přesto je toto dohadování se důležité pro naši současnost.

České veřejné finance se zdají být relativně bezproblémové v krátkém období. V delším horizontu má ale Česká republika i kvůli předpokládanému stárnutí populace vážný problém s rostoucími výdaji a neudržitelným dluhem veřejných financí. Predikce Ministerstva financí ukazují, že dluh veřejných financí převýší velikost ročního hrubého domácího produktu (HDP) v roce 2040 a do roku 2050 by dluh mohl dosáhnout až úrovně 160% HDP.

Pro zvrácení tohoto trendu a dosažení udržitelnosti veřejných financí jsou nutné výrazné změny veřejných politik a veřejných financí, které nyní nejsou zvažovány vládními ani opozičními politickými stranami. S Ondřejem Schneiderem jsme dnes ve  think tanku IDEA při CERGE-EI vydali studii, kterou se jednoduchým způsobem díváme na udržitelnost českých veřejných financí. Celá studie je k přečtení zde a o jejích výsledcích se můžete dočíst i v dnešních Hospodářských novinách.

Z dostupných informací je zřejmé, že během následujících let by bylo žádoucí udržovat veřejné rozpočty v přebytku, tak abychom si vytvářeli rezervu na následující roky, kdy na nás mimo jiné více dopadnou demografické změny. K tomu je nutné uvažovat o veřejných rozpočtech v dlouhodobé perspektivě. Nejen v souvislostech se sociální politikou, ale také s případnými pro-růstovými efekty vládní politiky. Je otázka, zda tak dlouhodobého pohledu bude české politická reprezentace schopna. Když si znovu přečteme některé vládní dokumenty, nabudeme optimismu. Jako příklad vyberme citaci z Programového prohlášení vlády z 4. srpna 2010. „Česká republika se nachází na rozcestí. Buď, obrazně řečeno, zatáhneme za záchrannou brzdu a zastavíme prohlubování negativních tendencí, zejména zadlužování státu, dlouhodobou nefunkčnost klíčových veřejných systémů jako je důchodový systém a zdravotnictví…“.

Zdá se, že současná vláda má určitou snahu řešit dlouhodobé problémy České republiky nejen na papíře, ale i v reálném světě.  Ať už jde o problémy rozpočtové, o kterých v dnes vydané studii píšeme a které se projevily i v přijetí a implementaci tzv. malé důchodové reformy, nebo jiné ekonomické, které více souvisí s růstem. O těch se píše mimo jiné i v nedávno schválené Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti. Přeji tedy vládě, stejně jako zbytku naší politické reprezentace, hodně zdaru v těžkých rozhodnutí – včetně těch ohledně rozpočtové odpovědnosti.

Advertisement
%d bloggers like this: